Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävä toimenpideohjelma

, ,

Naisiin ja miehiin kohdistuva väkivalta poikkeaa selvästi toisistansa. Miehiin kohdistuva väkivalta tapahtuu yleensä kodin ulkopuolella ja siihen liittyy yleensä tavalla tai toisella alkoholi. Naisiin kohdistuva väkivalta sen sijaan tapahtuu yleensä kodin seinien sisällä puolison, muun perheenjäsenen tai omaisen toimesta. Suomessa 90 000 naista kokee vuosittain väkivaltaa oman puolisonsa taholta.

Liian usein naisiin kohdistuva väkivalta mielletään yksityiseksi asiaksi, johon yhteiskunnalla tai lähimmäisillä ei ole oikeutta puuttua. Pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen kuuluu kuitenkin kaikille. Pari- ja lähisuhdeväkivalta täyttää rikoksen tunnusmerkit ja on usein yleisen syytteen alainen rikos. Väkivallasta aiheutuu yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä taloudellisia kustannuksia.

Pelkällä lainsäädännöllä ei ongelmaa poisteta. Siksi tarvitaan paikallisten viranomaisten, kolmannen sektorin ja kunnallispoliitikkojen tiivistä yhteistyötä, jolla saadaan aikaan sekä asennemuutos naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan että konkreettisia toimintamalleja, joilla väkivaltatilanteita vähennetään. Mallia Tampere voisi ottaa Porvoon kaupungin ”Mitta Täysi” -hankkeesta.

Tietoisuuden ja tiedon lisääminen pari- ja lähisuhdeväkivallasta on keskeinen tekijä laaja-alaisen yhteisen vastuun toteuttamisessa. Koulutuksen avulla parannetaan viranomaisten valmiutta tunnistaa väkivaltaongelma, kohdata väkivallan osapuolet ja tarjota heille asianmukaista apua. Väkivallasta puhuminen ja sen näkyväksi tekeminen on hyvä keino ehkäistä väkivaltaa.

Väkivallan ehkäisy tulee sisällyttää osaksi kaikkien hallinnonalojen ja toimintayksiköiden tavoitteita ja työkäytäntöjä. Myös jokaisella kansalaisella on vastuu väkivallattoman elämän toteutumisesta. Väkivaltaan on puututtava. Aina.

Siksi esitämmekin, että kaupungin sosiaali-, terveys- sekä nuoriso- ja koulutoimi yhdessä mm. sairaanhoitopiirin, seurakuntien, kolmannen sektorin, poliisi- ja syyttäjälaitoksen, oikeusaputoimiston sekä korkeakoulujen kanssa laatii kaupungille pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävän toimenpideohjelman.

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille oululaisille

,

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille oululaisille

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat esittäneet jo pitkään, että nuorten ehkäisyn tulisi olla maksutonta käyttäjilleen. Silti erittäin harvassa kunnassa Suomessa on tartuttu tähän valtakunnallisen tason linjaukseen. Eräs poikkeus sääntöön on Rauma, missä maksuttomasta ehkäisystä päättämisen jälkeen nuorten tekemien aborttien määrä on kääntynyt laskuun. Vuonna 2011 71 alle 20-vuotiata raumalaista päätyi aborttiin, mutta vuonna 2014 saman päätöksen teki enää 40 nuorta raumalaista. Myös Forssassa nuorilla on mahdollisuus maksuttomaan ehkäisyyn ja aborttien määrä on vähentynyt myös siellä päätöksen myötä vuodesta 2011 alkaen.

Käytännössä maksuton ehkäisy toteutuu Raumalla tarjoamalla nuorille mahdollisuus ilmaisiin e-pillereihin. Kustannus niistä kaupungille on noin 20 000 euroa vuositasolla. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen tuo Raumalle myös selkeää rahallista säästöä, koska aborttien vähentymisen takia kaupunki on voinut säästää niistä koituvina kustannuksina noin 100 000 euroa. E-pillereiden ohella tarjolla on myös tarvittaessa ilmaisia kondomeita ja näin ollen myös klamydiatartunnat ovat vähentyneet Rauman kaupungissa myös kolmanneksella. Ei-toivottujen raskauksien estäminen ehkäisyllä olisi myös inhimillisesti katsoen erittäin tärkeää.

E-pillerit voivat maksaa jopa kymmeniä euroja kuukaudessa. Usein tämä voi olla nuorelle suuri kustannus ja estää ehkäisyn toteutumisen. THL:n tilastojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin vuonna 2013 kaikkiaan 713 aborttia, joista alle 19-vuotiaille 124.

Valtakunnallisesti alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten määrä on myönteisesti vähentynyt. Esimerkiksi vuonna 2013 tehtiin 10,5 aborttia tuhatta tämän ikäistä naista kohden. Kyseessä on pienin luku vuonna 1970 säädetyn raskaudenkeskeytyslainsäädännön voimaantulon jälkeen. On kuitenkin huomattava, että toistuvien aborttien määrä on lisääntynyt näiden painottuen entistä nuoremmille. Esimerkiksi alle 20-vuotiaista abortintekijöistä peräti 12 prosentille oli jo aiemmin tehty abortti.

Maksuttomalla ehkäisyllä Oulun kaupunki voisi siis säästää huomattavia summia, jopa satoja tuhansia euroja. Samalla parannettaisiin nuorten seksuaaliterveyttä ja vähennettäisiin ei-toivottujen raskauksien määrää ja näin ollen inhimillisiä ongelmia.

Vaikka maksuton ehkäisy taattaisiin nuorille, se ei tietenkään kokonaan poista abortteja ja nuorille naisille pitää joka tapauksessa olla tarjolla raskaudenkeskeytyksen mahdollisuus. Myös seksuaalivalistukseen ja –kasvatukseen pitää edelleen panostaa.

Esitän, että

– Oulun kaupunki harkitsee käyttöönotettavaksi Rauman kaupungin hyvän käytännön tarjota maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille nuorille e-pillereiden muodossa ja tarjoaa tarvittaessa myös maksuttomia kondomeita nuorille.

Hanna Sarkkinen (vas.)