Etsivän vanhustyön työntekijä

Hämeen Vasemmistoliitto ry:n syyskokous 19.10.2019  kehotti alueella toimivia Vasemmistoliiton osastoja ja valtuustoryhmiä edistämään kunnissa alla olevaa aloitetta valtuusto- ja kuntalaisaloittein.

Hämeen Vasemmistoliitto esittää, että kunnissa tulee olla ”etsivän vanhustyön” henkilöstöä, joka toimii vanhusväestön apuna heidän arjessaan monipuolisissa arjen askareissa ja esimerkiksi alikäytetyn sosiaaliturvan hakemisessa. Kunnissa on ikääntyneitä, jotka eivät ole palveluiden piirissä ja ovat arjessaan yksin. Niin yksin asuvia, yksinäisiä ihmisiä kuin iäkkäitä pariskuntia, joilla tukiverkostoa arjessa ei ole.

Työntekijä toimisi kuntien palveluohjauksen ja kotihoidon rinnalla toimien niissä tehtävissä, jotka eivät suoraan asetu palveluohjuksen tai kotihoidon tehtäviin. Työntekijän antamalla työpanoksella olisi mahdollista saavuttaa ne ihmiset, joiden arki pääsääntöisesti kotona vielä sujuu, mutta joitain ongelmakohtia on ilmennyt ja tuen/avun tarvetta on esimerkiksi kotiin ja kotiarjen sujumiseen liittyen (esim. postit, lämmittäminen, kodin ylläpito). Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat asioita, joihin työntekijä myös pystyisi vaikuttamaan läsnäolollaan.
Työntekijän työpanoksella saavutettaisiin ennaltaehkäisevä vaikutus kevyen tuen auttaessa arjessa eteenpäin sen sijaan, että tarvitaan esim. kotihoidon tai palveluasumisen palveluita.

Toisen ihmisen läsnäolo arjessa antaa jo itsessään arvon työtehtävään. Arjessa on monia pieniä seikkoja, joita hoidetaan ilman sen suurempaa huomiota, mutta jos nämä pienet seikat jäävät huomioimatta/hoitamatta, saavat ne suuren merkityksen ja voivat vaikeuttaa arjen sujumista ikävällä tavalla. Työntekijä voisi käydä säännöllisesti ikäihmisten luona ja auttaa niissä toimissa, jotka kulloinkin ovat ajankohtaisia. Ei kuitenkaan hoitotyötä vaativia tai suoraan sosiaalityöhön liittyviä tehtäviä. Jos tällaisia työtehtäviä nousee esille, voisi työntekijä olla turvallinen linkki asiakkaan ja kuntien kautta toteutettavien palveluiden välillä tiedon välittäjänä.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävä toimenpideohjelma

, ,

Naisiin ja miehiin kohdistuva väkivalta poikkeaa selvästi toisistansa. Miehiin kohdistuva väkivalta tapahtuu yleensä kodin ulkopuolella ja siihen liittyy yleensä tavalla tai toisella alkoholi. Naisiin kohdistuva väkivalta sen sijaan tapahtuu yleensä kodin seinien sisällä puolison, muun perheenjäsenen tai omaisen toimesta. Suomessa 90 000 naista kokee vuosittain väkivaltaa oman puolisonsa taholta.

Liian usein naisiin kohdistuva väkivalta mielletään yksityiseksi asiaksi, johon yhteiskunnalla tai lähimmäisillä ei ole oikeutta puuttua. Pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen kuuluu kuitenkin kaikille. Pari- ja lähisuhdeväkivalta täyttää rikoksen tunnusmerkit ja on usein yleisen syytteen alainen rikos. Väkivallasta aiheutuu yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä taloudellisia kustannuksia.

Pelkällä lainsäädännöllä ei ongelmaa poisteta. Siksi tarvitaan paikallisten viranomaisten, kolmannen sektorin ja kunnallispoliitikkojen tiivistä yhteistyötä, jolla saadaan aikaan sekä asennemuutos naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan että konkreettisia toimintamalleja, joilla väkivaltatilanteita vähennetään. Mallia Tampere voisi ottaa Porvoon kaupungin ”Mitta Täysi” -hankkeesta.

Tietoisuuden ja tiedon lisääminen pari- ja lähisuhdeväkivallasta on keskeinen tekijä laaja-alaisen yhteisen vastuun toteuttamisessa. Koulutuksen avulla parannetaan viranomaisten valmiutta tunnistaa väkivaltaongelma, kohdata väkivallan osapuolet ja tarjota heille asianmukaista apua. Väkivallasta puhuminen ja sen näkyväksi tekeminen on hyvä keino ehkäistä väkivaltaa.

Väkivallan ehkäisy tulee sisällyttää osaksi kaikkien hallinnonalojen ja toimintayksiköiden tavoitteita ja työkäytäntöjä. Myös jokaisella kansalaisella on vastuu väkivallattoman elämän toteutumisesta. Väkivaltaan on puututtava. Aina.

Siksi esitämmekin, että kaupungin sosiaali-, terveys- sekä nuoriso- ja koulutoimi yhdessä mm. sairaanhoitopiirin, seurakuntien, kolmannen sektorin, poliisi- ja syyttäjälaitoksen, oikeusaputoimiston sekä korkeakoulujen kanssa laatii kaupungille pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävän toimenpideohjelman.

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille oululaisille

,

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille oululaisille

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat esittäneet jo pitkään, että nuorten ehkäisyn tulisi olla maksutonta käyttäjilleen. Silti erittäin harvassa kunnassa Suomessa on tartuttu tähän valtakunnallisen tason linjaukseen. Eräs poikkeus sääntöön on Rauma, missä maksuttomasta ehkäisystä päättämisen jälkeen nuorten tekemien aborttien määrä on kääntynyt laskuun. Vuonna 2011 71 alle 20-vuotiata raumalaista päätyi aborttiin, mutta vuonna 2014 saman päätöksen teki enää 40 nuorta raumalaista. Myös Forssassa nuorilla on mahdollisuus maksuttomaan ehkäisyyn ja aborttien määrä on vähentynyt myös siellä päätöksen myötä vuodesta 2011 alkaen.

Käytännössä maksuton ehkäisy toteutuu Raumalla tarjoamalla nuorille mahdollisuus ilmaisiin e-pillereihin. Kustannus niistä kaupungille on noin 20 000 euroa vuositasolla. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen tuo Raumalle myös selkeää rahallista säästöä, koska aborttien vähentymisen takia kaupunki on voinut säästää niistä koituvina kustannuksina noin 100 000 euroa. E-pillereiden ohella tarjolla on myös tarvittaessa ilmaisia kondomeita ja näin ollen myös klamydiatartunnat ovat vähentyneet Rauman kaupungissa myös kolmanneksella. Ei-toivottujen raskauksien estäminen ehkäisyllä olisi myös inhimillisesti katsoen erittäin tärkeää.

E-pillerit voivat maksaa jopa kymmeniä euroja kuukaudessa. Usein tämä voi olla nuorelle suuri kustannus ja estää ehkäisyn toteutumisen. THL:n tilastojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin vuonna 2013 kaikkiaan 713 aborttia, joista alle 19-vuotiaille 124.

Valtakunnallisesti alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten määrä on myönteisesti vähentynyt. Esimerkiksi vuonna 2013 tehtiin 10,5 aborttia tuhatta tämän ikäistä naista kohden. Kyseessä on pienin luku vuonna 1970 säädetyn raskaudenkeskeytyslainsäädännön voimaantulon jälkeen. On kuitenkin huomattava, että toistuvien aborttien määrä on lisääntynyt näiden painottuen entistä nuoremmille. Esimerkiksi alle 20-vuotiaista abortintekijöistä peräti 12 prosentille oli jo aiemmin tehty abortti.

Maksuttomalla ehkäisyllä Oulun kaupunki voisi siis säästää huomattavia summia, jopa satoja tuhansia euroja. Samalla parannettaisiin nuorten seksuaaliterveyttä ja vähennettäisiin ei-toivottujen raskauksien määrää ja näin ollen inhimillisiä ongelmia.

Vaikka maksuton ehkäisy taattaisiin nuorille, se ei tietenkään kokonaan poista abortteja ja nuorille naisille pitää joka tapauksessa olla tarjolla raskaudenkeskeytyksen mahdollisuus. Myös seksuaalivalistukseen ja –kasvatukseen pitää edelleen panostaa.

Esitän, että

– Oulun kaupunki harkitsee käyttöönotettavaksi Rauman kaupungin hyvän käytännön tarjota maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille nuorille e-pillereiden muodossa ja tarjoaa tarvittaessa myös maksuttomia kondomeita nuorille.

Hanna Sarkkinen (vas.)

Vanhuspalvelujen asiakkaille vaikutusvaltaa muutoksiin

,

Monissa kunnissa tapahtuneet vanhusten pakkosiirrot ja –muutot ja kieltäytyminen maksusitoumuksista, joiden myötä vanhus voisi asua mahdollisimman lähellä omaisiaan osoittavat, että on löydettävä konkreettiset keinot lisätä vanhusten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Vanhusten tiedonsaanti palveluista turvattava

Meneillään oleviin palvelutuotannon rakennemuutoksiin sisältyy yhä useampien palveluiden siirtyminen verkkoon ja kuntalaisten omaehtoisen toimijuuden ja aloitteellisuuden tarve.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus selvittää toimenpiteitä, joilla vanhusten oikeuksien ja kunnollisen hoivan toteutumista voidaan edistää mm. lisäämällä heidän tiedonsaantiaan saatavissa olevista palveluista ja avusta.

Koska ikäihmisten määrä tulee kasvamaan entisestään, on tärkeätä varautua tulevaisuuden haasteisiin varmistamalla esimerkiksi lähipalveluna toimiva palvelupiste vanhuksille, jotka eivät selviä sähköisestä itsepalvelusta.

Esitämme myös, että X kuntaan perustetaan tietotekniikan neuvontapiste, josta vanhukset ja muutkin kuntalaiset voisivat saada apua digiboksien ja muiden koneiden käytön suhteen.

Valtuustoaloite: Eläimet hyvinvointia edistämään

,

Eläinavusteisessa työssä työntekijällä on ammatillinen koulutus, ja
eläimen rooli on kasvatuksellinen tai kuntouttava. Tästä esimerkkeinä
ovat mm. perusopetuksessa käytetyt lukukoirat ja hevoset
perhesosiaalisessa työssä.

On havaittu, että niin vangit, lapset, nuoret kuin vanhukset voivat
saada hyvinvointiaan lisäävää ja vastuuta kasvattavaa tukea
lemmikeistä, jotka vastaavat läheisyyden ja hellyyden sekä huolenpidon
tarpeisiin.

Esitämme, että selvitettäisiin miten tällaista tuki- ja hoivamuotoa
voitaisiin hyödyntää ja mitkä tahot voisivat toimia yhteistyössä
kaupungin kanssa. Varsinkin väkivaltaa kokeneet henkilöt (varsinkin
lapset ja nuoret) hyötyvät suuresti, jos he löytävät pyyteettömän,
uskollisen lemmikkiystävän tuekseen. Lemmikit voisivat joko vierailla
palvelutiloissa, laitoksissa ja kuntoutuspaikoissa, tai ne
mahdollisesti voisivat asua siellä, tiloissa, joissa huomioitaisiin
mahdolliset allergia-ongelmat.

Lemmikit olisivat erityisen tarpeen sellaisille kuntalaisille esim.
laitoksissa, joilla on ollut esimerkiksi koiria tai kissoja. Tällä
toiminnalla voitaisiin toisaalta edistää eläinten hyvinvointia mm.
ihmisen ja lemmikin välisen hyvän vuorovaikutuksen kautta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Valtuustoaloite ruokahävikin kuriin saamiseksi

,

Vasemmiston valtuustoryhmä kehottaa Kempelettä ryhtymään toimenpiteisiin hukkaan menevän kouluruoan ja samalla myös biojätteen määrän vähentämiseksi. Mallia voisi ottaa vaikkapa Jyväskylästä. Nimittäin siellä tehty kokeilu kouluruokatähteiden myymisestä eteenpäin on osoittautunut menestykseksi

Jyväskylän Vaajakummun koulu sai ruokahävikkikokeilusta, jossa ”tähdelounaita” myytiin euron hintaan lähiseudun asukkaille, niin hyvät tulokset, että se on päättänyt jatkaa tähderuoan myymistä. Tähderuokailijoita on käynyt keskimäärin kaksikymmentä päivässä. Joskus ruokaa jää enemmän, joskus luonnollisesti ei ollenkaan. Ruokahävikkikokeilun toteuttaja Kylän Kattaus on laskenut, että jos kokeilu laajennettaisiin kaikkiin Jyväskylän kaupungin palvelutaloihin ja kouluihin, ruokahävikki pienenisi vuodessa vähintään 50 000 aterialla.

Kokeilua muokattiin kahden viikon jälkeen niin, että tähdelounaan hinta nostettiin 1,50 euroon. Tämä kattoi ylimääräisen ruokailijan aiheuttamat kustannukset, eli leivän, ruokajuoman ja levitteen hinnan. Kokeilua jatketaan nyt toistaiseksi, ja sen laajentaminen on harkinnan alla.

Vasemmiston valtuustoryhmä kehottaa Kempelettä ryhtymään tähän mainioon Jyväskylän ruokahävikkikokeiluun, ja mikäli se osoittautuu toimivaksi, ottamaan sen normaaliksi käytännöksi kautta Kempeleen.