Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävä toimenpideohjelma

, ,

Naisiin ja miehiin kohdistuva väkivalta poikkeaa selvästi toisistansa. Miehiin kohdistuva väkivalta tapahtuu yleensä kodin ulkopuolella ja siihen liittyy yleensä tavalla tai toisella alkoholi. Naisiin kohdistuva väkivalta sen sijaan tapahtuu yleensä kodin seinien sisällä puolison, muun perheenjäsenen tai omaisen toimesta. Suomessa 90 000 naista kokee vuosittain väkivaltaa oman puolisonsa taholta.

Liian usein naisiin kohdistuva väkivalta mielletään yksityiseksi asiaksi, johon yhteiskunnalla tai lähimmäisillä ei ole oikeutta puuttua. Pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen kuuluu kuitenkin kaikille. Pari- ja lähisuhdeväkivalta täyttää rikoksen tunnusmerkit ja on usein yleisen syytteen alainen rikos. Väkivallasta aiheutuu yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä taloudellisia kustannuksia.

Pelkällä lainsäädännöllä ei ongelmaa poisteta. Siksi tarvitaan paikallisten viranomaisten, kolmannen sektorin ja kunnallispoliitikkojen tiivistä yhteistyötä, jolla saadaan aikaan sekä asennemuutos naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan että konkreettisia toimintamalleja, joilla väkivaltatilanteita vähennetään. Mallia Tampere voisi ottaa Porvoon kaupungin ”Mitta Täysi” -hankkeesta.

Tietoisuuden ja tiedon lisääminen pari- ja lähisuhdeväkivallasta on keskeinen tekijä laaja-alaisen yhteisen vastuun toteuttamisessa. Koulutuksen avulla parannetaan viranomaisten valmiutta tunnistaa väkivaltaongelma, kohdata väkivallan osapuolet ja tarjota heille asianmukaista apua. Väkivallasta puhuminen ja sen näkyväksi tekeminen on hyvä keino ehkäistä väkivaltaa.

Väkivallan ehkäisy tulee sisällyttää osaksi kaikkien hallinnonalojen ja toimintayksiköiden tavoitteita ja työkäytäntöjä. Myös jokaisella kansalaisella on vastuu väkivallattoman elämän toteutumisesta. Väkivaltaan on puututtava. Aina.

Siksi esitämmekin, että kaupungin sosiaali-, terveys- sekä nuoriso- ja koulutoimi yhdessä mm. sairaanhoitopiirin, seurakuntien, kolmannen sektorin, poliisi- ja syyttäjälaitoksen, oikeusaputoimiston sekä korkeakoulujen kanssa laatii kaupungille pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävän toimenpideohjelman.