Valtuustoaloite: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen nostettava kaupungin strategiseksi tavoitteeksi

Lataa pdf-tiedostona

Vuonna 2019 asiantuntijoiden julkaiseman Suomen lajien punaisen kirjan mukaan joka yhdeksäs arvioitu laji on uhanalainen. Iso osa näistä on metsälajeja tai ns. perinnebiotoopeilla eläviä lajeja. Sekä Suomessa että kansainvälisesti uhanalaisuuskehitys on kiihtynyt ja edelliseen vuonna 2011 toteutettiin arvioon verrattuna uhanalaisten lajien määrä nousi 420 lajilla [1]. Luontotyyppejä tarkasteltaessa Suomessa koko maan tasolla 48% luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi – erityisen uhanalaisia ovat perinnebiotooppeihin kuuluvat kedot, niityt ja hakamaat [2]. Tutkijoista muodostuvan Kansainvälisen Luontopaneelin mukaan luonnon monimuotoisuuden hupenemista tulisi pitää yhtä vakavana uhkana kuin ilmastonmuutosta [3]. Kaupunkiorganisaatiossa monimuotoisuutta käsitellään erityisesti kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavissa linjauksissa. Kaupungilla on kuitenkin mahdollisuus turvata luonnon monimuotoisuutta myös muilla keinoin, kuten puistojen hoidolla tai turvaamalla riittävät viheralueet ja -käytävät kaupungin tiivistämisrakentamisessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen voi toimia myös yhtenä vastuullisten hankintojen kriteerinä.

Edellä kuvatut kehityskulut korostavat tarvetta nostaa luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen
laajemmin koko kaupunkikonsernin toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Esimerkiksi Helsingissä on laadittu kaupungille Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma [4]. Helsingin
kaupungin tavoitteena on suunnitelmallisesti lisätä luonnon monimuotoisuutta. Myös Joensuussa strategisella toiminnalla voidaan parantaa kaupungissa sijaitsevien pienvesistöjen, purojen ja “pusikkojen” arvoa luonnon monimuotoisuuden suojapaikkoina esimerkiksi lintulajeille. Kaupungin tulee ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaaminen osana kaupunkiympäristön toimintaa perustamalla esimerkiksi kaupunkiniittyjä, käyttämällä kevyempiä toimenpiteitä lähiluonnon hoitamisessa, sekä huomioimalla niin kutsuttujen jättömaiden arvo niittyinä ja ketoina. Samalla luonnon monimuotoisuuden arvon tunnistaminen ja turvaaminen tulee ottaa huomioon myös hankinnoissa sekä koulutoimessa. Toimenpideohjelmassa näitä eri sektorian toimia kerätään yhteen, sekä jalkautetaan monimuotoisuuden huomioiminen ja turvaaminen koko kaupunkikonsernia ohjaavaksi periaatteeksi.

Joensuun kaupunki on linjannut kunnianhimoisen tavoitteen olla yksi johtavista kaupungeista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä oma osamme sekä näyttää esimerkkiä myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisesssa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupunki valmistelee luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen toimenpideohjelman.

1 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_Punainen_lista_2019
2 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus/Luontotyyppien_uhanalaisuus_2018
3 https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Luontopaneeli_varoittaa_peruuttamattomas(46898)
4 https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/monimuotoisuus/monimuotoisuuden-turvaaminen/