Valtuustoaloite 5.3.2018: Kaatumistapaturmien ehkäisy

Lataa pdf-tiedostona

THL:n tapaturmakatsauksen 2017 mukaan Loimaalla on vuosina 2011-2015 ollut lähes 1200 kaatumistapaturmasta aiheutunutta sairaalahoitojaksoa, joista 67 on kaatumisia lumi- ja jääkelillä ja 888 kaatumisia samalla tasolla. Kaikista Loimaalla tapahtuvista tapaturmista puolet on kaatumistapaturmia. Tapaturmista suurin osa tapahtuu 65-79 vuotiaille miehille ja yli 80 vuotiaille naisille. Pelkästään sairaalahoidon kustannukset tapaturmista ja väkivallasta johtuen olivat Loimaalla lähes 2 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tämän lisäksi tulevat ksutannukset tapaturmien polikliinisesta hoidosta, kuntoutuksesta ja työikäisten kohdalla sairaslomista. Tapaturmat myös kasvattavat kuntalaisten palvelujen tarvetta. Esimerkiksi itsenäisesti kodin ulkopuolella liikkuneista lonkkamurtuman saaneista vain puolet saavuttaa hoidolla ja kuntoutuksella murtumaa edeltäneen toimintakyvyn. Tämän perusteella vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Loimaan kaupungilta toimia kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi laaja-alaisesti eri kohderyhmissä THL:n suositusten mukaisesti. Ehdotamme että viimeistään syksyllä 2018 käyttöön otetaan seuraavat toimenpiteet:

  1. Elinympäristön turvaaminen: pikkuteiden, kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja kevyenliikenteenväylien auraus ja hiekoitus. Kartoitetaan teiden kunnossapidon ongelmakohdat ja panostetaan erityisesti niihin.
  2. Kaupunki jakaa esimerkiksi apuvälinelainaamon kautta kaikille halukkaille kenkiin kiinnitettävät liukuesteet veloituksetta.
  3. Liikuntatoimessa ja työväenopistossa panostetaan kaatumistapaturmia ehkäisevän liikunnan saatavuuteen. Esimerkiksi vähän liikkuville keski-ikäisille ja nuorille eläkeläisille suunnatut ohjatut lihaskuntoryhmät ja iäkkäille suunnatut tasapainoa ja lihaskuntoa kehittävät ohjatut liikuntaryhmät. Lisäksi opastetaan ja ohjataan kuntalaisia lähiliikuntapaikkojen käyttöön.
  4. Sosiaali- ja terveyspalveluissa turvataan riittävät resurssit kattumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistamiseksi ja moniammatillisen kaatumistapaturmien estoon tähtäävän hoidon toteuttamiseksi kotihoidossa, palveluasumisyksiköissä sekä akuuteilla kuntoutusosastoilla. (STM:n laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 2017-2019)
  5. Kaupunki tiedottaa näkyvästi kaatumistapaturmien ehkäisyyn tähtäävistä toimista ja aktiivisesti osallistaa kuntalaisia toimintaan sekä järjestää valistustietoiskuja esimerkiksi yhteistyössä pysy pystyssä –hankkeen kanssa.