Mitä sinun tulee tietää sotevaaleista? 

(Lataa tulostettava versio tästä linkistä)

(Ladda ner utskrivbar version här)

Maamme ensimmäiset hyvinvointialuevaalit järjestetään 23.1.2022 kaikkialla muualla Suomessa paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaalla. Ehdokasasettelu päättyy 14.12.2021 ja listat vahvistetaan 23.12.2021. 

Näissä vaaleissa on kyse meille kaikille tärkeistä hyvinvointipalveluista: siitä, että jokainen pääsee kohtuullisessa ajassa lääkäriin, julkinen hammashoito toimii, työntekijöiden työehdot ovat kunnossa ja heidän hyvinvointiinsa panostetaan.  

Soteuudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Helsinki ja Ahvenanmaa eivät ole osa mitään hyvinvointialuetta. Uusien hyvinvointialueiden tehtäviksi siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palo- ja pelastustoimi. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö. jolle valitaan suorilla vaaleilla aluevaltuusto. Valtuusto toimii alueen korkeimpana päättävänä elimenä ja päättää alueensa taloudesta ja toiminnasta. Hyvinvointialuetta ei siis voi suoraan verrata sotekuntayhtymiin – uudistus lisää demokratiaa asettamalla sotepalveluiden tuotannon vastuun suoraan vaaleilla valituille valtuutetuille. 

Osana uudistusta sotepalveluiden rahoitus siirtyy valtiolle. Vastaavasti kuntien budjettia ja veroprosenttia tullaan leikkaamaan samassa suhteessa. 

Sotevaalit käytännössä 

Ensimmäisissä sotevaaleissa kullekin hyvinvointialueelle valitaan alueen koosta riippuen 59–79 valtuutettua, mutta tulevaisuudessa valtuustojen kokoa voidaan kasvattaa. Jatkossa sotevaalit käydään aina kuntavaalien yhteydessä.  

Sotevaaleissa ehdokkaita asettavat puolueiden piirijärjestöt. Ehdokashankinnassa ja kampanjoinnissa aluetyöntekijöiden, piirihallitusten ja paikallisyhdistysten hyvin koordinoitu yhteistyö on avainasemassa. 

Sotevaaleissa teemat ovat kuntavaaleista tuttuja, eikä ehdolle lähteäkseen tarvitse olla sotealan ammattilainen.  Oikeudenmukaisen terveydenhoidon, laadukkaiden sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen sekä toimivan pelastusalan kysymykset ovat vasemmistolaisuuden ytimessä ja siksi on tärkeää, että meillä on laaja edustus tulevissa aluevaltuustoissa! 

Vad behöver du veta om välfärdsområdesvalet?

Finlands första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari 2022 i hela Finland förutom Helsingfors och Åland. Sista dagen för kandidatuppställning är den 14 december 2021 och listorna bekräftas den 23 december 2021.

Detta val handlar om välfärdstjänster som är viktiga för oss alla: om att var och en av oss ska få tid hos läkare inom skälig tid, att den offentliga tandvården fungerar, de äldre tas hand om, arbetstagarnas arbetsvillkor är i skick och deras välbefinnande satsas på.

I social- och hälsovårdsreformen grundas det 21 välfärdsområden i Finland. Dessa nya välfärdsområden tar över kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdstjänster samt brand- och räddningsväsendet. Välfärdsområdena är offentligrättsliga samfund som är separata från kommunerna och staten. Välfärdsområdesfullmäktige väljs med direkta val. Fullmäktige är områdets högsta beslutande organ och fattar beslut om ekonomin och verksamheten av områdets social- och hälsovård. Välfärdsområdet kan med andra ord inte direkt jämföras med samkommunerna för social- och hälsovård – reformen ökar demokratin genom att placera ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna direkt på fullmäktige som valts med val. Samtidigt lättas administrationen när de nuvarande talrika organisationerna som ansvarat för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet avskaffas.

Som en del av reformen överförs finansieringen av social- och hälsovårdstjänster till staten. På motsvarande sätt skärs kommunernas inkomster ner, vilket betyder att statsandelarna och skatteprocenten minskas i relation till detta.

Välfärdsområdesvalet i praktiken

I det första välfärdsområdesvalet väljs 59–79 ledamöter för varje välfärdsområde beroende på områdets storlek, men i framtiden kan antalet ledamöter utökas. I fortsättningen förrättas välfärdsområdesvalet alltid i samband med kommunalvalet.

I välfärdsområdesvalet ställs kandidater upp av partiernas partidistrikt. Ett väl koordinerat samarbete mellan anställda på regional nivå, distriktsstyrelser och lokalföreningar spelar en nyckelroll när kandidater skaffas och kampanjer förs.

Temana i välfärdsområdet är bekanta från kommunalvalet, och det krävs ingen expertis inom social- och hälsovårdsområdet för att ställa upp som kandidat.  Rättvis hälso- och sjukvård, social- och välfärdstjänster av hög kvalitet och frågor gällande en fungerande räddningsbransch är centrala för vänstern och därför är det viktigt att vi har ett brett representantskap i det kommande välfärdsområdesvalet!