Jäsenistön ja toiminnasta kiinnostuneiden osallistaminen

 • Selkeät roolit ja tehtävät auttavat sitoutumaan.
 • Hyvin organisoituun toimintaan on helppo tulla mukaan.
 • Pyydä mukaan!
  • Esim. soitto uudelle jäsenelle (kutsutaan mukaan tapahtumiin ja kysytään millaisesta toiminnasta on kiinnostunut)
 • Selkeä tieto osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista tulisi olla helposti saatavissa
 • Matalan kynnyksen toimintaan helppo tulla mukaan
 • Toimintaan sitoutuminen edellyttää omistajuuden tunnetta
  • Toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistuminen lisää omistajuuden tunnetta
 • Arvostavan kohtaamisen kultuuri edistää osallistumista
  • Kuunteleminen ja kysyminen
  • Missä kohdataan? Ei unohdeta arkiympäristöjä

Osallistamisen esteitä

 • Ajanpuute
  • Ajan säästämiseksi samaa asiaa ei kannata tehdä alusta uudestaan, vaan kannattaa hyödyntää vanhoja pohjia
 • Motivaation ja kiinnostuksen puute
 • Tieto ei kulje
 • Vapaaehtoisten ideat tyrmätään tai niitä ei oteta tosissaan
 • Jos vapaaehtoinen/uusi jäsen ei löydä omaa tapaansa toimia hän jättäytyy helposti pois toiminnasta

Miten motivoida ja innostaa ihmisiä mukaan toimintaan?

 • Ottamalla mukaan, antamalla kaikkien olla mukana osallisena ja käyttää omia kykyjään
 • Kuuntelemalla, antamalla arvoa kokemuksille ja tarpeille
 • Huolehtimalla, että tavoitteet ovat selkeät ja mielekkäät
 • Kannustamalla
 • Antamalla palautetta, tekemällä näkyväksi onnistumiset ja kehittyminen